Artikel 1: Definities 

 1. Wimperlief, gevestigd te Middelburg Nederland, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als Wimperlief.
 2. De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als klant.

 

Artikel 2: Toepasselijkheid algemene voorwaarden 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op het aanbod, overeenkomsten en levering van goederen door of namens Wimperlief waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden.
 3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

 

Artikel 3: Aanbod

 1. Indien het aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft, of onder bepaalde voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk vermeld.
 2. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. 
 3. Wimperlief kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien de klant redelijkerwijs kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

 

Artikel 4: Overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de klant het aanbod heeft aanvaard en voldoet aan de gestelde voorwaarden.
 2. Wimperlief bevestigt de aanvaarding van het aanbod door een orderbevestiging via de e-mail.
 3. Wimperlief zorgt voor een veilige webomgeving en treft passende maatregelen voor elektronische betaling. Gegevens van de klant zullen met technische en organisatorische maatregelen worden beveiligd. 
 4. Wimperlief kan binnen wettelijke kaders onderzoeken of de consument aan zijn betalingsverplichting kan voldoen. Indien Wimperlief, op basis van dit onderzoek, grond ziet de overeenkomst niet aan te gaan, heeft zij het recht een bestelling te weigeren of aan de uitvoering van de overeenkomst bijzondere voorwaarden te verbinden.

 

Artikel 5: Tarieven en betalingen

 1. De in het aanbod vermelde prijzen zijn exclusief btw en exclusief verzendkosten.
 2. De in het aanbod vermelde prijzen van de aangeboden producten zullen niet worden verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderde btw tarieven, tenzij de prijzen van de producten zijn gebonden aan schommelingen op de financiële markt waar Wimperlief geen invloed op heeft.
 3. Betalingen vinden plaats op het moment dat een aanbod is aanvaard door de klant. Pas na volledige betaling zal de bestelling in behandeling worden genomen en de geschatte levertijd aanvangen.
 4. Betalingen voor behandelingen vindt na de behandeling plaats door middel van bankcontact, overschrijving of contante betaling.
 5. Prijzen voor behandeling staan vast, voor een vooraf overeengekomen tijdsbestek. Indien dit tijdsbestek wordt overschreden, of langer dan 5 weken wordt gewacht na een eerdere behandeling, wordt een nieuwe setprijs gerekend.
 6. Wimperlief is gerechtigd een afwijkend tarief te rekenen voor behandelingen die plaatsvinden op zon- en feestdagen. Dit zal te allen tijde vooraf kenbaar worden gemaakt aan klant.

 

Artikel 6: Informatieverstrekking klant

 1. Klant stelt alle informatie, waaronder verzendgegevens, die voor de uitvoering van de overeenkomst relevant is tijdig beschikbaar aan Wimperlief.
 2. Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Wimperlief zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.
 3. Klant vrijwaart Wimperlief voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in dit artikel gestelde.

 

Artikel 7: Uitvoering van de overeenkomst. 

 1. Wimperlief voert opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat klant beoogde.

 

Artikel 8: Wijziging en annulering 

 1. Wimperlief is gerechtigd om tot 48 uur voor de gemaakte afspraak deze te verplaatsen in overleg met de klant. Indien deze afspraak vooraf betaald is en niet binnen 3 maanden na de originele afspraak voortgang kan hebben, zal de betaling worden gerestitueerd.
 2. In het geval voor onvoorziene omstandigheden heeft Wimperlief de mogelijkheid een sessie te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van onvoorziene omstandigheden is onder meer sprake in geval van ziekte en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot materialen welke voor een behoorlijke uitvoering van de sessie noodzakelijk zijn. Wimperlief maakt een wijziging zoals bedoeld in dit lid zo spoedig mogelijk kenbaar aan klant. In geval een andere behandelaar wordt ingeschakeld zal te allen tijde toestemming aan klant worden gevraagd. Indien vervanging niet mogelijk of gewenst is, kan de afspraak kosteloos worden geannuleerd.
 3. Annulering van een afgesproken behandeling is tot 24 uur voor aanvang kosteloos, mits de annulering schriftelijk plaatsvindt; bij annulering binnen 24 uur wordt de behandeling 100% doorberekend. Mocht deze betaling uitblijven binnen de opgegeven termijn van Wimperlief, dan zal de factuur met openstaand saldo doorgestuurd worden naar Klaar incasso en komen er bovenop de totale kosten van de niet nagekomen behandeling minimaal €40 aan interesten en/of schadebeding en eventuele rechtsplegingsvergoeding.
 4. Bij een niet of niet tijdige annulering van een behandeling uit een voucher of cadeaubon, vervalt de geldigheid van de desbetreffende behandeling. Wimperlief is gerechtigd de behandeling te verzilveren als zijnde volledige betaling.
 5. Het annuleren van een cursus kan tot 48 uur na aanschaf kosteloos worden aangegeven. Indien de cursus na deze periode wordt geannuleerd, is klant gehouden 50% van het aanschafbedrag te voldoen, wanneer de annulering tot 14 dagen voor aanvang van de cursus plaatsvindt. Bij annulering binnen 14 dagen voor aanvang van de cursus wordt het volledige cursusbedrag in rekening gebracht.
 6. Een aangeschafte cursus kan in geval van een geldige reden door de klant worden verplaatst naar een andere datum. De nieuwe datum zal in overleg worden vastgesteld, maar dient plaats te vinden binnen 3 kalendermaanden van de oorspronkelijke datum.

 

Artikel 9: Herroepingsrecht

 1. Klant heeft een bedenktijd van 14 kalenderdagen om de aankoop van producten te ontbinden. Wimperlief heeft het recht de klant te vragen naar de reden van herroeping, maar klant is niet verplicht een reden op te geven.
 2. De bedenktijd uit het vorige lid gaat in op de dag nadat de klant het product heeft aangekocht.
 3. Het herroepingsrecht geldt niet voor diensten of producten anders dan fysieke producten.

 

Artikel 10: Verplichtingen bij herroeping

 1. Klant dient tijdens de bedenktijd zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Het product mag slechts worden geïnspecteerd zoals dat in een winkel toegestaan zou zijn.
 2. Waardevermindering van het product door omgang in strijd met het in lid 1 genoemde komt voor rekening van de klant.
 3. Wimperlief stuurt na ontvangst van de melding van herroeping een ontvangstbevestiging aan de klant.
 4. Wimperlief vergoedt de betalingen van de klant binnen 14 dagen nadat de klant de herroeping kenbaar heeft gemaakt.

 

Artikel 11: Uitoefening van herroepingsrecht

 1. Klant meldt schriftelijk via het modelformulier voor herroeping en binnen de bedenktijd aan Wimperlief dat zij gebruik maakt van het herroepingsrecht.
 2. Binnen 14 dagen na de melding zoals genoemd in lid 1 van dit artikel, stuurt de klant het product, in originele staat en verpakking, terug.
 3. Producten waarvan de folie is verwijderd en producten die in gebruik zijn genomen kunnen niet worden geretourneerd. Bij twijfel van gebruik wordt om hygiënische redenen het product niet retour genomen.
 4. De bewijslast voor juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht komt toe aan de klant.
 5. De kosten van het terugzenden van het product komen voor rekening van klant.

Artikel 12: Levering en bezorging 

 1. Als verzendadres geldt het adres dat de klant heeft opgegeven. Wimperlief is niet aansprakelijk voor fouten in het aanleveren van deze leveringsinformatie.
 2. Wimperlief is enkel gehouden te leveren in de door haar aangegeven leveringsgebieden, zijnde Nederland en Belgie.
 3. Wimperlief steeft ernaar geaccepteerde bestellingen die voor 100u zijn besteld dezelfde dag te verzenden, tenzij een langere termijn is afgesproken. 
 4. Wanneer de bezorging vertraging heeft, ontvangt de klant hiervan zo spoedig mogelijk bericht. Indien de bezorging langer duurt dan 4 weken heeft de klant het recht de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. Wimperlief zal het bedrag dat de klant heeft betaald binnen 14 kalenderdagen na ontbinding terugbetalen.

 

Artikel 13: Aansprakelijkheid schade

 1. Wimperlief is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.
 2. Wimperlief is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 3. Het gebruik van de producten door klant is op eigen risico. Wimperlief adviseert bij twijfel over gebruik advies in te winnen.
 4. Wimperlief is niet aansprakelijk voor het ontstaan van allergische reacties bij klant.
 5. Wimperlief is niet aansprakelijk voor het stukgaan van de producten indien hier niet-zorgvuldig mee om wordt gegaan.
 6. Wimperlief is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het verkeerd gebruik van het product na het geven van advies. Indien de nazorg van de behandeling niet wordt gevolgd is dit op eigen risico en wordt ondanks het tijdsbestek een nieuwe setprijs gerekend bij totale uitval van de extensions.
 7. Wimperlief is niet aansprakelijk voor handelingen of nalatingen veroorzaakt door derden.
 8. In het geval dat Wimperlief een schadevergoeding verschuldigd is aan klant bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, dan wel door Wimperlief aan klant is gefactureerd.
 9. De klant vrijwaart Wimperlief tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door haar geleverde producten.

 

Artikel 14: Intellectueel eigendom en auteursrechten 

 1. De intellectuele eigendomsrechten op het merk, de handelsnaam, ontwerpen, afbeeldingen en cursussen van Wimperlief berusten bij Wimperlief en mogen zonder toestemming niet worden gebruikt of verveelvoudigd.
 2. Het handelen in strijd met het in dit artikel gestelde, levert een inbreuk op auteursrechten op. 
 3. Bij inbreuk komt Wimperlief een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door haar gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade. 
 4. Eigendom van door Wimperlief geleverde producten gaat over op klant wanneer de betaling volledig is voltooid.
 5. Er mogen tijdens een cursus enkel beeld- en/of geluidsopnames worden gemaakt indien dit expliciet is aangegeven door Wimperlief.

Artikel 15: Aanbiedingen en acties

 1. Wimperlief kan aanbiedingen en acties aanbieden. Wanneer de termijn van de aanbieding of actie is verstreken, is Wimperlief niet meer verplicht zich aan de bij de actie geldende voorwaarden te houden.
 2. Aangeboden kortingen zijn enkel van toepassing wanneer de betaling binnen de gestelde termijn is voldaan. Wimperlief bepaalt te allen tijde of de korting correct is toegepast. In geval van foutieve toepassing behoudt Wimperlief het recht de bestelling te annuleren.

Artikel 16: Klachten en garantie

 1. Klant is verplicht om klachten over facturen en/of de geleverde producten binnen 48 uur na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan Wimperlief.
 2. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.
 3. Vanaf 15 februari 2016 is het voor klanten in de EU ook mogelijk om klachten over fysieke aankopen uit de webshop aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr . Wanneer de klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het de klant vrij om de klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

 

Artikel 17: Geschilbeslechting

 1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Wimperlief is gevestigd.
 4. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Wimperlief en betrokken derden 12 maanden.